آقای مهندس حسین کامران دیسفانی

( نماینده سازمان نظام مهندسی خراسان)

 

آقای مهندس حسین نکاحی

(نماینده نظام مهندسی معدن خراسان رضوی)

آقای مهندس حمید بابازاده

(نماینده اتحادیه صادرکنندگان صادرات خدمات فنی و مهندسی)

آقای مهندس محمود پژوم

(نماینده انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان)

آقای مهندس سید محمود حقی

(نماینده اتاق تعاون خراسان رضوی)

آقای مهندس محمدرضا رئیسی

(نماینده  کمیسیون صدور خدمات فنی مهندسی)

آقای مهندس ابوالفضل کشافی

(نماینده انجمن تانیر)

آقای مهندس فرشید منوچهری

(نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی)

آقای مهندس مهدی منوچهری

(نماینده انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی)

آقای مهندس حسن هوشیار

(نماینده انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی)

آقای مهندس مهدی معین تقوی

(نماینده سندیکای برق ایران-شعبه خراسان)